ข่าวและประกาศ

เชิญผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการรถไฟแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 2

 
Picture of Admin User
เชิญผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการรถไฟแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 2
by Admin User - Saturday, 16 December 2017, 10:48 AM
 

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เชิญผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการรถไฟแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 2 ณ อาคารสัมมนา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2560

ข้อมูลจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
1

2

3