ข่าวและประกาศ

ผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการรถไฟแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ

 
Picture of Admin User
ผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการรถไฟแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ
by Admin User - Thursday, 21 December 2017, 3:21 PM
 

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เชิญผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการรถไฟแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 2 ณ อาคารสัมมนา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2560

1

2

3

4


ข้อมูลข่าวจาก เพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ