ข่าวและประกาศ

ข่าวสารสหภาพแรงงานรถไฟ

 
Picture of Admin User
ข่าวสารสหภาพแรงงานรถไฟ
by Admin User - Monday, 8 January 2018, 1:43 PM
 

ข่าวสารสหภาพแรงงานรถไฟ

คณะกรรมการบริหารสหภาพชุดที่ 6 
มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยกรณีนักเรียน วรฟ.เมื่อสำเร็จการศึกษาจะไม่มีผลผูกพันกับการรถไฟในการบรรจุ..ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมา..
ซึ่งเมื่อจบจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟแล้วต้องได้รับบรรจุเข้าทำงานรถไฟทันทีอีกทั้งในการประชุมในกรณีดังกล่าวตามมตินั้นได้ขาดการมีส่วนร่วมจากสหภาพแรงงาน
จากมติกรรมการบริหารสหภาพการรับนักเรียน วรฟ.ปี 2561 เมื่อจบแล้วควร
มีผลผูกพันธ์กับการรถไฟและมีตำแหน่งรองรับให้ นักเรียน วรฟ.เพื่อบรรจุต่อไป


1

2

ข้อมูลจาก เพจโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ