ข่าวและประกาศ

วันที่ 19 มิถุนายน ร.ศ.122 (พ.ศ.2446) เป็นวันกำหนดเปิดทางรถไฟหลวงสายใต้จากบางกอกน้อย - เพชรบุรี

 
Picture of Admin User
วันที่ 19 มิถุนายน ร.ศ.122 (พ.ศ.2446) เป็นวันกำหนดเปิดทางรถไฟหลวงสายใต้จากบางกอกน้อย - เพชรบุรี
by Admin User - Tuesday, 26 June 2018, 8:57 AM
 

วันที่ 19 มิถุนายน ร.ศ.122 (พ.ศ.2446) เป็นวันกำหนดเปิดทางรถไฟหลวงสายใต้จากบางกอกน้อย - เพชรบุรี เวลาเช้าโมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องอย่างจอมพลทหารบก ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ เสด็จออกทรงรถม้าพระที่นั่งพร้อมด้วยกระบวนทหารราชองครักษ์ มหาดเล็ก แห่นำตามเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระบรมมหาราชวัง เลี้ยวถนนหน้าพระลานแล้วไปเลี้ยวป้อมอินทรังสรรค์ ไปตามถนนริมกำแพงพระนคร หยุดรถพระที่นั่งที่ชาลาพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย แล้วเสด็จพระราชดำเนินลงประทับเรือพระที่นั่งกลไฟชื่อ ชลยุทธ์ ที่ท่าราชวรดิฐ มีเรือกลไฟเป็นเรือแห่นำตามเสด็จเรือพระที่นั่งกลไฟใช้จักรแล่นขึ้นไปตามลำน้ำเจ้าพระยา เทียบท่าสเตชั่นที่ปากคลองบางกอกน้อยแล้ว เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปประทับรถพระที่นั่ง ซึ่งเจ้าพนักงานกรมรถไฟได้จัดไว้รับเสด็จนั้น แล้วรถไฟใช้จักรลากรถพระที่นั่งไปหยุดที่สเตชั่นหน้าวัดอมรินทราราม เสด็จลงจากรถพระที่นั่งเข้าไปประทับในสเตชั่น พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ แลราชทูต กงสุล ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ แลพ่อค้าชาวต่างประเทศอื่นๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนนมัสการแล้วประทับ ณ พระราชบัลลังก์ พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงษ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ได้กราบบังคมทูลรายงานในการที่โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างทางรถไฟสายนี้ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จจบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบ ทรงแสดงพระราชหฤทัยทรงชื่นชมยินดีในการที่ได้จัดสร้างทางรถไฟสายนี้สำเร็จจบแล้ว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ และสัญญาบัตร แก่ข้าราชการในกรมรถไฟ แล้วเสด็จไปประทับที่รางรถไฟตรงหน้าสเตชั่น ทรงตรึงหมุดที่รางรถไฟ ซึ่งสมมุติว่าเป็นอันแล้วสำเร็จบริบูรณ์นั้น ในเวลานี้พระสงฆ์ดำรงสมณะศักดิ์ 5 รูป มีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสเป็นประธานสวดชยันโต เจ้าพนักงานประโคมแตรสังข์ ฆ้องไชย พิณพาทย์

1

2

ภาพข่าวจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ