ข่าวและประกาศ

"ตราล้อปีกภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมีครอบ"

 
Picture of Admin User
"ตราล้อปีกภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมีครอบ"
by Admin User - Monday, 24 September 2018, 4:23 PM
 

"ตราล้อปีกภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมีครอบ"

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เมื่อ วันที่ 04 พฤษภาคม 2499 ความหมายของตราเครื่องหมายสำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย มีดังนี้
พระมหามงกุฎมีรัศมีครอบ หมายถึงพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงสถาปนากิจการรถไฟ ซึ่งพระมหามงกุฎมีรัศมีครอบนี้มีอยู่ตรงกลางด้านบนของตราแผ่นดิน หรือตราอาร์มที่เคยใช้เป็นตราประจำพระองค์รัชกาลที่ 5 กับมีลักษณะคล้ายตราพระเกี้ยว ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ที่ต่อมาทรงครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ล้อรถไฟ เป็นล้อที่ทำด้วยเหล็ก ประกอบเป็นชุด อยู่ที่คอเพลาทั้ง 2 ข้าง เรียกว่า "ล้อพร้อมเพลา" ล้อรถไฟมีส่วนสำคัญเรียกว่าบังใบ ทำหน้าที่บังคับล้อขณะเคลื่อนไปตามราง และทำงานสัมพันธ์กับลิ้นประแจ ในการบังคับให้รถไฟเดินไปในทางที่ต้องการ ล้อในตราสำหรับเครื่องหมายการรถไฟฯ เป็นล้อข้างซ้าย สังเกตได้จากบังใบที่อยู่ข้างขวา
ปีก หมายถึง ความรวดเร็ว คือการติดปีกบินเป็นการเดินทางที่รวดเร็วที่สุดในสมัยนั้น
ตราล้อปีกภายใต้พระมหามงกุฎและมีรัศมีครอบ จึงหมายถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้น และการเดินทางโดยรถไฟ เป็นการเดินทางที่ไวเหมือนติดปีกบิน

1

ภาพข่าวจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ