พันธกิจ

๑. ผลิตและพัฒนาแรงงานผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพในระดับปฏิบัติการให้กับหน่วยงานต่างๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
๒. ให้มีหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่  
๓. ให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน

แก้ไขครั้งสุดท้าย: เสาร์, 5 สิงหาคม 2017, 3:05PM