ประวัติโรงเรียน

พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เป็นผู้ให้กำเนิดโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ดำริให้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ มีที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงงานมักกะสันก่อสร้างเสร็จประกอบพิธีเปิด  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓

เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๘๓


ปีแรกที่เปิดเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน แบ่งออกเป็น

    - แผนกช่างกล       ๖๐ คน
    - แผนกช่างโยธา     ๓๐ คน
    - แผนกเดินรถ      ๖๐ คน

    หลักสูตรการเรียนภาคทฤษฎี ๒ ปี และฝึกงานภาคปฏิบัติ ๑ ปี


เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐  ได้ย้ายที่ทำการจากบริเวณหน้าโรงงานมักกะสัน มาอยู่ที่ย่านพหลโยธิน  บางซื่อ และยกระดับกองการศึกษาและฝึกอบรมรถไฟเป็น “สำนักงานศูนย์การฝึกอบรม”  

ปัจจุบันโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ“กองติดตามประเมินผลการฝึกอบรม”ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ  ตั้งอยู่ที่ อาคาร ๓  ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวง จตุจักร เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร


1

Last modified: Thursday, 7 December 2017, 9:47 PM